REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.zabawkiodmamy.pl

Sprzedającym jest MILAGROS Malgorzata Sobczak dostępny pod adresem 11-200 Bartoszyce , Galiny 53 , prowadzący działalność na podstawie
jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej wpisany pod numerem NIP:743-185-90-50., Regon:280600390. zwany także zamiennie
„Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów : 792572783 koszt połączenia według stawek operatora
- korzystając z adresu poczty elektronicznej:zakupy@e-milagros.pl lub milagro@onet.pl.
§
 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa
Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zabawkiodmamy.pl,
za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
wyrażenie chęci przystąpienia  do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.
§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.zabawkiodmamy.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.zabawkiodmamy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Rejstracja w sklepie jest darmowa

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.zabawkiodmamy.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien
dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym
do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.

7.Do czasu złożenie zamówienia towar jest własnością hurtowni współpracujących ze sklepem www.zabawkiodmamy.pl

Dokonując zamówienia przez sklep internetowy klient wyraża chęć przystąpienia do zawarcia umowy kupna,  następnie pracownik sprawdza dostępność produktu ,potwierdza lub odrzuca zamówienia 

8.Towar wysyłany jest bezpośrednio z hurtowni, jesli klient połączy zamówienia z dwóch hurtowni zostaną naliczone dwa najtańsze  koszty przesyłki oferowane przez hurtownię.
§ 3 Składanie zamówień

& opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży;

& Złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą sprzedawca może, według własnego wyboru, przyjąć lub odrzucić);

& Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy sprzedawca prześle klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.


1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.zabawkiodmamy.pl są cenami brutto podanymi
w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo
poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer
telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego
lub faktury , która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą
elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów
rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury  z załącznikami, faktury  korygujące
z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania
i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu
składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne
do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.
Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu
i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem
osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
„za pobraniem”.

11.Zamówienie zostanie anulowane w przypadku błędów systemowych narażających firmę na straty np. błędnego naliczania cen itp.

chyba że klient zgodzi się na zaproponowaną przez nas cene, wówczas zamówienie będzie zrealizowane.

12.Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie zrealizaowania zamówienia jeśli produkt będzie niedostępny w magazynie .

13.Jeśli nie zostało to wcześniej ustalone z pracownikiem naszego sklepu - NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM ZABAWEK POWYŻEJ  1500 zł. Niektóre produkty nie mogą być wysylane kurierem za pobraniem ze względu na gabaryty przesylki o braku mozliwości wysyłki klient jest informowany telefonicznie lub poprzez e-mail.


§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym  na stronach
serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków
na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).Czas dostarczenia towaru może się wydłużyć o czym klient jest niezwłocznie informowany  max. do 30 dni,
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient
może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „formy wysyłki”.

5.Towar wysyłany jest bezpośrednio z hurtowni, jesli klient połączy zamówienia z dwóch hurtowni zostaną naliczone dwa najtańsze  koszty przesyłki oferowane przez hurtownię.

6.Klient wybierający formę płatności za pobraniem zobowiązany jest do odbioru przesyłki od przewoznika. Nie odebranie przesyłki nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy.

W przypadku nieodebrania przesyłki (z winy kupującego )pobraniowej co naraża sklep na dodatkowe koszty. Sklep wystąpi do klienta o naprawienie szkody w postaci : zwrotu poniesionych kosztów.

7.Jeśli nie zostało to wcześniej ustalone z pracownikiem naszego sklepu - NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM ZABAWEK POWYŻEJ  1500 zł. Niektóre produkty nie mogą być wysylane kurierem za pobraniem ze względu na gabaryty przesylki o braku mozliwości wysyłki klient jest informowany telefonicznie lub poprzez e-mail.


§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24 lub przelewem
na konto bankowe sklepu.

3.Poprzez Bramkę FIRSTDATA : szybkie przelewy, płatność kartą.

4. Poprzez Bramkę PayU 

5. Płatność  PayPo - Kup i zapłać później

§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa
prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,
poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania
rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jednakże, kiedy konsument wybrał inny sposób przesyłki niż najtańszą opcję dostarczenia oferowaną przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca zwraca tylko wartość najtańszego sposobu wysyłki. 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, o czym wcześniej należy poinformować sprzedawce. Zakupiony towar
należy zwrócić na adres wskazany przez usługodawcę, informacja o adresie zostanie wysłana e-mailem
.


4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań
audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą
zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług
w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5.Gdy zwracany towar będzie uszkodzony lub będą na nim ślady użytkowania wykraczające poza zakres zwykłego sprawdzenia towaru (np. zabrudzone buty, pogięta książka, niekompletny zestaw narzędzi, itd.), wtedy przedsiębiorcy przysługuje odszkodowanie. Zgodnie z nowymi przepisami konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, od zakupu którego zamierza odstąpić.

6.Towar jest odsyłany na koszt konsumenta .Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

7.Przepisów ustawy o prawach konsumenta nie stosuje się między innymi do umów:

  • zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, których kwota nie przekracza 50 zł.

    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    • Wyjątkiem odstąpienia od umowy : art. 38 ustawy o prawach konsumenta. ... jeśli dany produkt lub świadczenie zostało wykonane ściśle według dyspozycji kupującego, to nie jest możliwy zwrot towaru wykonanego/sprowadzonego na zamówienie.
  • Nie przyjmujemy zwrotów od firm

§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą
na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach
sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej
przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez
autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych
znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach
internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną
z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres wskazany przez usługodawcę.
3. Składając reklamację należy dostarczyć Usługodawcy reklamowany produkt wraz
z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ….
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku
rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany
towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego
z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana
są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch
miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego
w związku z zakupami jest Usługodawca  Małgorzata Sobczak MILAGROS 11-2010 Bartoszyce, Galiny53.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być
przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,
w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów
we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres zakupy@e-milagros.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym
czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie

do rezygnacji z usług oferowanych przez sklep.

4.Podane dane podczas zakupów wykorzystywane są wyłącznie w celu:

-realizacji zamówienie

-gwarancji,reklamacji itp.

5.Dane przekazywane są podmiotom trzecim (np. hurtowni,firmie kurierskiej,poczta polska itp) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

6.Dane przechowywane są przez okres 2 lat , następnie zostają zarchiwizowane  na kolejne 3 lata. Po upływie 5 letniego czasu przechowywania zostają usunięte z naszej bazy.

7. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych w tym celu proszę o kontakt sklep@zabawkiodmamy.pl

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/